Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท "ดีเยี่ยม" ประจำปี 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 19-09-2562เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
นางสาวรักชนก พุทธผล นิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท "ดีเยี่ยม" ประจำปี 2562 จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศกษาพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 17 โดยมี ผศ.ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล และ ผศ.ดร.วิราวรรณ จุลโพธิ์ ร่วมแสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยนิสิตได้รับรางวัลจากนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาที่ทำร่วมกับสถานประกอบการ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140