Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณบดี พบผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 22-01-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 มกราคม 2563 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พบผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และทีมงาน ในการชี้แจงนโยบายคณะ เพื่อให้นิสิตนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยมี อาจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิตร่วมรับฟัง ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140