Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรม "การใช้งาน Google Classroom"
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-06-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรม "การใช้งาน Google Classroom" ให้แก่คณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบทเรียนออนไลน์ ในภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยากรโดย คุณสุนิสา สิงห์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140