Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ประจำปี 2563
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-08-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโครงการ วมว. จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในสาขาการเกษตร และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับสาขาการเกษตร เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเกิดแนวคิด และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Climate-ready rice สถานีสื่อเกษตร Herbal Section: สมุนไพรไม่ตกเทรนด์ ประโยชน์และโทษจากแมลง พืชสวนอภิรมย์ สถานีรักษ์พืช นวัตกรรมเครื่องจักรกล ดิน กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการสาธิตการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดูภาพทั้งหมดตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=agrkps&set=a.3139293222824777
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140