Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มก.
สถานที่ : ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-08-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และการเรียนการสอน แก่ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และทีมผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140