Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อพันธ์ุกำแพงแสน
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-08-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อพันธ์ุกำแพงแสน ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140