Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
MOU ด้านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-05-2564เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และ นางมยุรี กาญจนมัจฉา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา พยานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ นายปารเมศ วรธำรง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ทั้งยังมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยการส่งเสริมกิจกรรมและดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนิสิต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้ง 2 ฝ่าย ในการเป็นที่พึ่งแก่สังคมในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพให้แก่นิสิตของคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140