Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมบรรยายเรื่องการใช้ Application เพื่อประเมินตนเองก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 15-09-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "การใช้ Application เพื่อประเมินตนเองก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ให้แก่ เกษตรกรและผู้สนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140