Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-11-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานต่างๆ เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน หน่วยงานที่มาในวันนี้ ได้แก่
1. รศ. ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร
2. คุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอ้อย (ภาคกลาง) เป็นผู้แทนจาก บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3. ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา นายสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140