Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน
สถานที่ : ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ และภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี และความตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของนิสิตทางด้านการเกษตรให้เป็นที่รู้จักทั่วไป ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวเปิดโครงการ มีนิสิตจากภาควิชาต่างๆ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ให้กับน้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน และผู้สนใจทั่วไป ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ และภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140