Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พบบุคลากรบุคลากรของภาควิชาโรคพืช เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน และในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 21-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ได้พบกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน และในรูปแบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140