Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมด้านการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-04-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18-21 เมษายน พ.ศ. 2565 เรืออากาศโท อิษฎ์ อินทรภูมิ หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 1 แผนกปฏิบัติการ 1 กองปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง นำอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเบนิน รุ่นที่ 3 จำนวน 2 นาย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานฯ 4 นาย เข้ารับการฝึกอบรม ในหัวข้อ “เทคนิคการผลิตพืชไร่ เทคนิคการผลิตพืชสวน เทคนิคการผลิตและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และแมลงทางการเกษตร” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140