Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการทดสอบอาหารโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง"
สถานที่ : ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-06-2565เวลา : 02.00 น. ประกาศโดย : ภาควิชาสัตวบาล   
 
เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการทดสอบอาหารโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง" ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140