Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีมอบทุนการศึกษาภาควิชาพืชไร่นา ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาพืชไร่นา และรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 05-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “พิธีมอบทุนการศึกษาภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา กล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา ในลำดับแรก เป็นการมอบทุน “กองทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์” ประเภทเรียนดี จำนวน 8 ทุน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิวา พาโคกทม หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาเป็นผู้แทนมอบ ลำดับต่อไป เป็นการมอบทุนภาควิชา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุน และมอบทุนประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลน จำนวน 12 ทุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม มอบทุนประเภทขาดแคลนจำนวน 5 ทุน ประเภทเรียนดี จำนวน 5 ทุน และ การมอบเงินรางวัลให้กับนิสิตภาควิชาพืชไร่นาที่ได้คะแนน KU-EXITE 10 อันดับสูงสุดของคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 4 คน ตัวแทนนิสิตกล่าวขอบคุณ และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาพืชไร่นา และรูปแบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140