Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตภาควิชาพืชสวนศึกษาดูงานด้านเมล็ดพันธุ์พืชของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
สถานที่ : ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 21-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ อาจารย์ประจำภาควิชา นำนิสิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเมล็ดพันธุ์พืชของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ที่เป็นหนึ่งในสิบบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต ทำให้ได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140