Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นักศึกษามหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สถานที่ : ณ อาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 วิทยาเขตกำแพงแสน นำ อาจารย์ และนิสิต จากคณะเศรษฐศาศตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ และนิสิต จากมหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย จำนวน 14 คน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะและเนื้อสัตว์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง ผู้จัดการกลุ่มอาคารแปรรูป พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ให้การต้อนรับ ณ อาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140