Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำแก่พืช
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-04-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำแก่พืช (Tentative Irrigation and Ferigation Training Program) ให้กับ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อนามัย ดำเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการให้น้ำแบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยทางน้ำจากประเทศอิสราเอล Dr. Naftali Lazarovitch. Begurion University of the Negav. the Israel และ Dr. Uri Yermiyahu. the Volcanic Center. Agricultural Research Organization. the Israel รวมทั้งอาจารย์จากคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากร มีอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกรก้าวหน้าและบุคคลทั่วไป สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140