Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรม เรื่อง "ความรู้ด้านดิน-ปุ๋ยเบื้องต้น และมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)"
สถานที่ : ณ ห้องฝึกอบรม อาคารบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-12-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง "ความรู้ด้านดิน-ปุ๋ยเบื้องต้น และมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)" จัดโดย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ให้กับพนักงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องฝึกอบรม อาคารบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับข้อมูลพื้นฐานด้านดินและปุ๋ย การทำมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้และแนะนำเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง และผลิตพืชผลเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยวิทยากรจากภาควิชาปฐพีวิทยา และวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140