Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การนำเสนอผลงานโครงงาน "โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ประจำปี 2565"
สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 11-01-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการนำเสนอผลงานโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงานจากโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ประจำปี 2565 จำนวน 10 โครงงาน ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยพิธีเปิด ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ประธานคณะทำงานโครงการ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และเริ่มนำเสนอผลงานโครงงานตามลำดับดังนี้
1. โรงเรียนอนุกูลนารี : โครงงานระบบคลื่นความถี่เสียงไล่แมลงในนาข้าว
2. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ : โครงงานเพิ่มประสิทธิภาพผงทาหน้ายางยับยั้งเชื้อรา Phytophthora pamivora จากสารสกัดแทนนินในเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบ ด้วยสังกะสีออกไซด์ (ZnO) เร่งการสร้างเปลือกหน้ายางด้วยไซโตไคนิน จากน้ำมะพร้าว
3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ : โครงงานตู้อบลมร้อนพร้อมระบบควบคุมการทำงานเเละเเจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์
4. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก : โครงงานสูตรฟิล์มไคโตซานโดยสารสกัดหยาบจากกานพลูเพื่อต้านเชื้อรา Fusarium oxysporum ที่ก่อโรคขั้วหวีเน่าของกล้วย
5. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี : โครงงานการศึกษาและพัฒนาแผ่นคลุมโรงเรือนปลูกพืชประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโน N-GQDs สำหรับประยุกต์ใช้ในการให้แสงในความยาวคลื่นที่จำเพาะแก่ไมโครกรีนในระบบปลูกแบบปิด
6. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” : โครงงานหม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียมดักจับแมลงและให้ปุ๋ยน้ำแก่พืชด้วยระบบอัตโนมัติ
7. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร : โครงงานแผ่นกันกระแทกจากไส้มันสำปะหลังที่ชะลอการสุกของมะม่วงด้วยถ่านกัมมันต์
8. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) : โครงงานเครื่องกรีดยางอัตโนมัติ
9. โรงเรียนสารคามพิทยาคม : โครงงานระบบควบคุมศัตรูข้าวระยะต้นแตกกอโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค
10. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล : โครงงานการทดสอบประสิทธิภาพในการชะลอการสุกของกล้วยหอมทองโดยสารสกัดหยาบจากใบยี่หร่าและสารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยแมลงภู่

รายละเอียดโครงการตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://sites.google.com/ku.th/cultivate-innovation-2/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140