Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีเปิดโครงการ "OGGs PARE SPRING SCHOOL 2023" Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
สถานที่ : ณ ห้องประชุมจันทิภา ทุ่มจันทร์ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 3 (สำนักหอสมุดกำแพงแสน)
จัดเมื่อวันที่ : 15-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีพิธีเปิดโครงการ "OGGs PARE SPRING SCHOOL 2023" Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์จาก Hokkaido University และคณาจารย์จากคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมจันทิภา ทุ่มจันทร์ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 3 (สำนักหอสมุดกำแพงแสน)

ทั้งนี้โครงการ OGGs PARE Spring School เป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ PARE Consortium Universities ได้แก่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย Gadjah Mada University, IPB University แลก ITB University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ริเริ่มสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบัน ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้แนวคิดทางด้าน Populations-Activities - Resources – Environment Chain (PARE) โดยในปี 2566 นี้ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 38 คน ดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140