Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและพบอาจารย์ที่ปรึกษา (วท.บ.เกษตรศาสตร์)
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัด "กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและพบอาจารย์ที่ปรึกษา" เพื่อให้นิสิตในหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแขนงวิชา นิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 หลักสูตรได้พบปะ ปรึกษา และสร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ มีการแนะนำกำหนดการ เกณฑ์การเลือกแขนงวิชาเอกและการย้ายหลักสูตร โดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ การแนะนำแขนงวิชาต่างๆ 6 แขนงวิชาโดยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทน หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับประทานอาหารร่วมกันของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 หลักสูตร จัดเมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การเลือกแขนงวิชาหลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) และย้ายหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565 1-14 มีนาคม 2566
ประกาศผล 19 พฤษภาคม 2566
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://sites.google.com/ku.th/selectmajor
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140