Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านแมลง
สถานที่ : ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์แมลงภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี นำนักศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการ “Chiba University - MUKA Spring Student Exchange Short Program” รวมจำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกีฏวิทยา ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์แมลงภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีอาจารย์และนิสิตภาควิชากีฏวิทยา และบุคลากรของอุทยานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140