Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม "เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน" โดย สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 26-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการส่งเสริมคุณภาพนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม "เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน" โดย นายกฤษฎา พึ่งทองดี นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา ชั้นปีที่ 4 ประธานโครงการ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 200 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาแปลงผักสวนครัว วางระบบน้ำในแปลง และปั้มน้ำ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเก๋บอุปกรณ์และแปลงเกษตร ให้แก่โรงเรียน

กิจกรรม “การเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท” ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ ดำเนินการโดย สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำความรู้ทางด้านการเกษตรถ่ายทอดให้กับชุมชน ทั้งยังมีการพัฒนา ปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตรอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี และความตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ของนิสิต อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของนิสิตทางด้านการเกษตรให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140