Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร Vol.3
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-05-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2555 โดยกิจกรรมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง "เครื่องจักรกลการเกษตรและสมารท์ฟาร์ม ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน กิจกรรมเรื่อง "ประโยชน์และโทษจากแมลงและการแปรรูปผลหม่อน" ณ ภาควิชากีฏวิทยา กิจกรรม "Help Plant for Plant Health" ณ ภาควิชาโรคพืช กิจกรรม "เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและผลิตผลพืชสวน post harvest tecnology" ณ ภาควิชาพืชสวน กิจกรรม "เทคนิคการศึกษาสรีระวิทยาเพื่อการผลิตพืชไร่" ณ ภาควิชาพืชไร่นา และในช่วงท้ายได้มีการสรุปกิจกรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140