Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับมอบทุนการศึกษาฯ และของสนับสนุนงานวิ่งฯ
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-04-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย พร้อมคณะ ในการเข้า มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน สำหรับปีการศึกษา 2565 จำนวน 30,000 บาท และปีการศึกษา 2566 จำนวน 30,000 บาท ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร
ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนงาน "เดิน-วิ่ง การกุศล AGGIE KPS RUN 2023" อันได้แก่
- น้ำดื่ม จำนวน 42 โหล มอบในนาม บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
- พัดที่ระลึก จำนวน 500 ชิ้น มอบในนาม สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140