Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเมือง โดยใช้นวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก
สถานที่ : ณ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
จัดเมื่อวันที่ : 29-06-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และ นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการ “การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเมือง” ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์ในบริบทชุมชนเมืองเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้นวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งยังได้เข้าติดตามผลงานการผลิตปุ๋ยหมักของ กลุ่มสวนผักคนเมือง ชุมชนดอนกุศลพัฒนา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140