Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน แลศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกด้านการเกษตร
จัดเมื่อวันที่ : 05-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิต จาก National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 10 คน จากโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทั้งนี้นิสิตมีกำหนดทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2566

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในรูปแบบของการทัศนศึกษา การฟังบรรยาย และการนำเสนอทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีระหว่างกัน

ดูภาพทั้งหมดตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672520384911476&type=3
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140