Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ชุมนุมยุวเกษตรกร (4-H Club) คณะเกษตร กำแพงแสน มก.กพส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร
สถานที่ : ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
จัดเมื่อวันที่ : 20-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ชุมนุมยุวเกษตรกร (4-H Club) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร (Young Business Planner) “จุดประกายความคิดนักวางแผนธุรกิจรุ่นเยาว์ สู่ นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่” ในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566 จากทั้งหมด 16 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยตัวแทนนิสิต คือ นายปัณณทัต สกุลสวน นายภูรินทร์ เนียมแสง ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และนายกฤตกร เผ่าชาญณรงค์ ภาควิชาโรคพืช โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ภิญโญ อาจารย์ ดร.พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย อาจารย์ ดร. ดนชิดา วาทินพุฒิพร และ อาจารย์ ดร.ศวิตา ตั้งวงศ์กิจ ซึ่ง งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140