Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีวิจัยและฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ : ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดเมื่อวันที่ : 24-05-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีวิจัยและฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ดร.เจษฎา วงค์พรหม นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร ให้การบรรยายสรุปการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการสถานีวิจัย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140