Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-04-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อ มโนทัคน์เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำแผนและการตั้งตัวชี้วัดหลัก การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปฏิบัติในเรื่องการจัดทำแผนและแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140