Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-06-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมประชุมหารือแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อลดความซับซ้อนและเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการทางด้านการเกษตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแ่ก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน จัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันที่ 3 มิภุนายน 2556
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140