Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับนิสิตจากประเทศบังคลาเทศ
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-06-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับนิสิตระดับปริญญาเอกจากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 12 คน ในการเข้าศึกษา และปรึกษาข้อมูลในเรื่องการทำวิจัยทางด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140