Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล
สถานที่ : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
จัดเมื่อวันที่ : 28-08-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
วันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ.2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล มีการบรรยายและสาธิตการปฏิบัติจริง โดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี อาจารย์ประจำภาควิชา ในเรื่อง โครงสร้างของต้นไม้, สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของต้นไม้, เทคนิคการเตรียมสาร, การวัดการสังเคราะห์แสงและการส่งผ่านแสงเข้าไปในเรือนพุ่ม, หลักการของการจัดทรงและตัดแต่งต้นไม้, ปฏิบัติการ การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ และสรุปผลการปฏิบัติการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 64 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140