Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
จัดเมื่อวันที่ : 05-10-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ชั้น ม. 4/2 จำนวน 36 คน เรื่อง การผลิตวัสดุปลูกและการปลูกต้นไม้ นักเรียนชั้น ม.5/2 จำนวน 27 คน เรื่อง การสกัดและการกลั่นน้ำมันหอมระเหย และนักเรียนชั้น ม.6/2 จำนวน 30 คน เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านจุลชีววิทยา ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140