Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์  
[ 09-11-2566 ]Open house ~ เเนะนำคณะเกษตร กำแพงเเสน
[ 11-09-2566 ]จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร ให้กับ โครงการ KU-KU student exchange program 2023
[ 06-09-2566 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีจาก School of Agriculture, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
[ 23-08-2566 ]ต้อนรับ คณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
[ 15-08-2566 ]อาจารย์และนิสิต Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน
[ 05-08-2566 ]MOU ทางวิชาการกับ CATAS : สถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรเขตร้อนแห่งชาติจีน
[ 05-07-2566 ]โครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
[ 09-05-2566 ]ให้การต้อนรับคณะจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
[ 01-05-2566 ]ต้อนรับอาจารย์จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
[ 25-04-2566 ]คณะจาก L’Institut Agro Montpellier ประเทศฝรั่งเศส เข้าเจรจากรอบความร่วมมือ
[ 22-03-2566 ]ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการ Food Innopolis @Kasetsart
[ 14-03-2566 ]ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
[ 14-03-2566 ]ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น
[ 01-03-2566 ]โครงการ “OGGs PARE SPRING SCHOOL 2023”
[ 22-02-2566 ]สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
  « 1 2 3 4 5 6
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140