Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์  
[ 07-09-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 25-08-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Tokyo University ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 22-08-2560 ]นิสิตแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร Okayama University
[ 13-07-2560 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Chung Hsing University ไต้หวัน
[ 02-07-2560 ]ยุวชนเกษตรกรต่างชาติ จากค่ายเยาวชน และสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเกษตรอาเซียน ประจำปี 2560 ดูงาน
[ 06-06-2560 ]ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติจากประเทศในทวีปแอฟริกาดูงาน
[ 25-04-2560 ]คณะผู้บริหารจาก The Sultan Kudarat State University ฟิลิปปินส์ เข้าหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือ
[ 21-04-2560 ]คณะผู้บริหารจาก Brawijaya University อินโดนีเซีย เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
[ 13-03-2560 ]โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 13
[ 15-02-2560 ]ผู้บริหารจาก ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมคณะฯ
[ 23-01-2560 ]ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
[ 30-11-2559 ]เจ้าหน้าที่จากเกาหลีเหนือ เข้าศึกษาดูงานด้านสัตวศาสตร์
[ 29-11-2559 ]Gifu University (UGSAS-GU) ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 23-11-2559 ]คณะจาก Korea National College of Agriculture and Fisheries สาธารณรัฐเกาหลี ดูงานด้านพืชผัก
[ 28-10-2559 ]ต้อนรับ Bogor Agricultural University Faculty of Animal Science อินโดนีเซีย
  « 1 2 3 4 5
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140