Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 19-01-2566 ]การนำเสนอผลงานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE
[ 19-01-2566 ]ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เข้าพบคณบดีในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
[ 19-01-2566 ]สัมมนา How to deal with breast myopathies? and principle of meat processing in western...
[ 19-01-2566 ]อาจารย์ภาควิชาโรคพืช เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพ การผลิตทุเรียน จ.สุราษฎร์ธานี
[ 18-01-2566 ]การเยี่ยมชม อาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
[ 18-01-2566 ]บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับโล่เกียรติคุณด้านบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น 2565
[ 11-01-2566 ]การนำเสนอผลงานโครงงาน "โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ประจำปี 2565"
[ 09-01-2566 ]ผอ.กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าพบคณบดีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
[ 06-01-2566 ]รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กพส. เข้าพบคณบดีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
[ 06-01-2566 ]ประชุมหารือแนวทางการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
[ 05-01-2566 ]ทำบุญสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2566
[ 05-01-2566 ]กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
[ 26-12-2565 ]ร่วมโครงการ “ขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565”
[ 24-12-2565 ]โครงการทัวร์เมเจอร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 23-12-2565 ]รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตประจำปีการศึกษา 2565 จากบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140