Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 10-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5 ทัศนศึกษาวิทยาเขตกำแพงแสน และปิดค่าย
[ 09-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5 ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม
[ 08-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5
[ 07-09-2554 ]เปิดค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5
[ 06-09-2554 ]นิทรรศการวิชาการ เนื่องในงานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
[ 02-09-2554 ]ต้อนรับอาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืชและนิสิต จาก Ha Noi Unversity of Agriculture ประเทศเวียดนาม
[ 31-08-2554 ]การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง ผลกระทบภาคเกษตรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
[ 25-08-2554 ]การวิพากษ์เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-08-2554 ]ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
[ 23-08-2554 ]โครงการขอบคุณผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 21-08-2554 ]โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ
[ 19-08-2554 ]คณะผู้บริหารฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร
[ 16-08-2554 ]โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 11-08-2554 ]พิธีมอบทุนการศึกษาของ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2554
[ 11-08-2554 ]ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน กว่า 1000 คน ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140