Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม อื่นๆ  
[ 22-02-2561 ]ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
[ 21-02-2561 ]รับมอบทุนการศึกษา จากคุณสุภรณ์ แก้วสนธิ มารดา ผศ.ชัชชัย แก้วสนธิ สำหรับนิสิตภาควิชาส่งเสริมฯ
[ 03-01-2561 ]ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 11-12-2560 ]จัดการแข่งขันกินเนื้อโคนมเพศผู้ขุน
[ 07-12-2560 ]การแข่งขันคล้องโค
[ 04-12-2560 ]กศน. อำเภอพนมทวน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร
[ 02-12-2560 ]การประกวดการทำอาหารจากไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์
[ 25-10-2560 ]มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ไฟไหม้บ้าน
[ 22-08-2560 ]คณาจารย์คณะฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสาขาวิชาพืชศาสตร์ประจำหอการค้าเยอรมัน-ไทย
[ 12-02-2560 ]ภาควิชาสัตวบาล นำโคเนื้อเข้าร่วมประกวด ในงาน “ประกวดโคงานบึงสามพัน ครั้งที่ 11
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140