Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม อื่นๆ  
[ 11-11-2564 ]ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนรักษ์จักรยาน
[ 10-11-2564 ]คณบดีพร้อมผู้บริหารพบรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
[ 10-11-2564 ]ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 09-11-2564 ]คณบดีพร้อมผู้บริหารพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 09-11-2564 ]หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 08-11-2564 ]ผู้จัดการ KU Beef ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 04-11-2564 ]สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 03-11-2564 ]ผอ. สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 02-11-2564 ]หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 01-11-2564 ]หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 27-10-2564 ]ขอบคุณคณบดีในโอกาสครบวาระ
[ 26-10-2564 ]เด็กจากหมู่บ้านเด็กและหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ เข้าดูงานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
[ 19-10-2564 ]รับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ จากวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 30-09-2564 ]คณบดีรับมอบของที่ระลึกจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
[ 30-09-2564 ]ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เข้ามอบของที่ระลึก คณบดี ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140