Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม อื่นๆ  
[ 24-02-2566 ]กิจกรรม "มก. ช่วยเกษตรกร เกษตรกรช่วยผู้บริโภค สู้ภัย COVID-19" ครังที่ 99
[ 07-02-2566 ]ต้อนรับคณาจารย์จาก Uni. of the Philippines at Los Baños
[ 23-01-2566 ]ร้านครุยสุพรรณ มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
[ 21-12-2565 ]แสดงความยินดีกับ ดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
[ 24-11-2565 ]แสดงความยินดีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
[ 16-11-2565 ]ร่วมพิธีเปิดงานฉลองครบ 40 ปี อีสท์ เวสท์ ซีด (ศรแดง)
[ 11-11-2565 ]ร่วมการแข่งขันฟุตบอล ฉลองครบรอบ 43 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 11-11-2565 ]ร่วมพิธีเปิดร้าน The Premium@KU KPS (KASETATION)
[ 19-10-2565 ]ต้อนรับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับเลือกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 2565
[ 12-09-2565 ]บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด มอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนิสิตคณะฯ
[ 10-06-2565 ]ร่วมต้อนรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. มก กพส.
[ 11-05-2565 ]รับมอบเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 21-04-2565 ]ร่วมกันปลูกต้นดาวกระจาย
[ 22-03-2565 ]ร่วมในกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร
[ 14-03-2565 ]รับมอบ เมล็ดปอเทือง จากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140