Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 07-06-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนวิสุทธรังษี
[ 01-06-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนสงวนหญิง
[ 30-05-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนหันคาพิทยาคม
[ 27-05-2562 ]อบรมการผลิตและการจัดการไก่ไข่ โดยร่วมกับ Progressus AgriSchools
[ 17-05-2562 ]คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะ
[ 17-05-2562 ]โครงการฝึกอบรม การจัดทำอาหารโคนมที่สมดุล รุ่นที่ 5
[ 16-05-2562 ]โครงการฝึกอบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” รุ่นที่ 11
[ 16-05-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) รุ่นที่ 1
[ 10-05-2562 ]คณะที่ปรึกษาประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าศึกษาดูงาน
[ 08-05-2562 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
[ 26-04-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น” รุ่นที่ 2
[ 29-03-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 5
[ 28-03-2562 ]สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 13-03-2562 ]คณบดีได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินผลผลิตทางการเกษตร ในงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2562”
[ 22-02-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น รุ่นที่ 1
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140