Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 07-12-2560 ]ค่ายนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION
[ 05-12-2560 ]งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 9
[ 04-12-2560 ]เสวนาวิชาการสาขาสัตว์และสัตวแพทย์ "การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ฯ" ในงานประชุมวิชาการ
[ 20-11-2560 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสถิติที่เกี่ยวกับการวางแผนการทดลองวิจัย
[ 07-10-2560 ]เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 07-10-2560 ]ร่วมดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ฯ
[ 24-09-2560 ]โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่านมแพะ รุ่นที่ 20
[ 13-09-2560 ]บรรยายพิเศษด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-09-2560 ]นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เข้าดูงาน
[ 01-09-2560 ]สัมมนาวิชาการ "โอกาสและความท้าทาย อาหารสัตว์ไทย 4.0" และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
[ 31-08-2560 ]บรรยายพิเศษด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก China Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ 30-08-2560 ]โครงการอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อหมูเพื่อเพิ่มมูลค่า
[ 20-08-2560 ]อบรมเทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียนเชิงการค้า รุ่นที่ 3
[ 20-08-2560 ]อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560
[ 17-08-2560 ]พนักงาน จากโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 62 เข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140