Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 15-12-2566 ]ร่วมงานแถลงข่าว “กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567”
[ 08-12-2566 ]สัมมนา สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ หัวข้อ “เรารักษ์โลก-โลกรักษ์เรา นวัตกรรมเกษตรรักษ์โลกสู่ความยั่งยืน”
[ 08-12-2566 ]งานสัมมนาวิชาการสาขาสัตว์ ประจำปี 2566 จัดโดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-12-2566 ]บรรยายพิเศษและเสวนา ในหัวข้อ "รู้ปัจจุบัน เท่าทันอนาคต เรื่องอ้อย"
[ 08-12-2566 ]การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย "สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ"
[ 08-12-2566 ]การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย "สาขาส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร"
[ 08-12-2566 ]บรรยายพิเศษ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
[ 07-12-2566 ]การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 07-12-2566 ]เสวนา สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อ “เกษตรดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI”
[ 07-12-2566 ]ร่วมพิธีเปิดงาน "เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม"
[ 06-12-2566 ]งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
[ 06-12-2566 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงแพะเนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ”
[ 05-12-2566 ]กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2566
[ 05-12-2566 ]ต้อนรับคณาจารย์จาก คณะเกษตร มก. Champasak University และ Hue University of Agriculture and Forestry
[ 05-12-2566 ]งานประกวดแพะแกะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 13
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140