Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 24-06-2559 ]โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตร กำแพงแสน รุ่นที่ 1
[ 22-06-2559 ]พิธีวางพวงมาลา วันหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤดากร บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่
[ 21-06-2559 ]คณะผู้บริหารเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 21-06-2559 ]การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
[ 21-06-2559 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 67"
[ 18-06-2559 ]ผู้อบรมจากกลุ่มประเทศแอฟริกาดูงานเกี่ยวกับการผลิตและใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวอย่างครบวงจร
[ 14-06-2559 ]สอบสัมภาษณ์ Admissionsประจำปีการศึกษา 2559
[ 14-06-2559 ]เทคโนโลยีฟาร์มผักอัจฉริยะฯ รุ่นที่ 3
[ 13-06-2559 ]ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะเนื้อแบบครบวงจรฯ
[ 13-06-2559 ]ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559
[ 12-06-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เรื่อง “การแปรรูปผลผลิตเกษตร”
[ 10-06-2559 ]ผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก ม.สะหวันนะเขต
[ 10-06-2559 ]โครงการอบรม เทคโนโลยีฟาร์มผักอัจฉริยะให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 2
[ 09-06-2559 ]คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ปุ๋ยสั่งตัด...ทำเองไม่ยาก” ลง นสพ.ไทยรัฐ
[ 07-06-2559 ]ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา และ กรรมการสภา มก. และร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์คณะฯ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140