Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 01-11-2566 ]บุกโรงเรียน ชวนน้อง ม.6 ให้มาสมัครเรียนด้วยกัน
[ 31-10-2566 ]การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ 1/2567
[ 31-10-2566 ]บุกโรงเรียน ชวนน้อง ม.6 ให้มาสมัครเรียนด้วยกัน
[ 30-10-2566 ]บรรยายพิเศษในหัวข้อ 2 หัวข้อ ด้านอาหารสัตว์
[ 26-10-2566 ]คณะจากประเทศเยอรมนี เข้าศึกษาดูงาน
[ 19-10-2566 ]ประชุมการบริหารงบประมาณเงินรายได้ การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ และการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
[ 18-10-2566 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในงานสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 57
[ 17-10-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี นิสิต จบ ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์เกษตร (นานาชาติ)
[ 17-10-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6 (KU GROW)"
[ 12-10-2566 ]ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจำลอง เติมกลิ่นจันทน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์)
[ 11-10-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565
[ 11-10-2566 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
[ 05-10-2566 ]การฝึกซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
[ 03-10-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 5 (KU GROW)"
[ 29-09-2566 ]บรรยายเรื่อง “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหารของไทย”
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140