Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 11-05-2565 ]รับมอบเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-05-2565 ]กิจกรรม “Apirom's Fresh Market” และเมล่อนจาก รร.เกษตรอภิรมย์
[ 06-05-2565 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Strategic Research Excellence”
[ 05-05-2565 ]หารือความร่วมมือด้านการวิจัยในพื้นที่วิกฤต (สถานีวิจัยกาญจนบุรี)
[ 29-04-2565 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบที่ 2
[ 28-04-2565 ]อบรมการผสมเทียมโค รุ่นที่ 11
[ 27-04-2565 ]โครงการ International Webinar on Agricultural Sciences
[ 26-04-2565 ]ร่วมโครงการ แก้หนี้สินด้วยการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เน้นการออม
[ 22-04-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 22-04-2565 ]ต้อนรับกรรมการสภาพนักงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 21-04-2565 ]ร่วมกันปลูกต้นดาวกระจาย
[ 21-04-2565 ]ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ KU-GROW กลุ่มท้าทาย (Final Review)
[ 21-04-2565 ]อบรมด้านการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
[ 20-04-2565 ]อบรมการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
[ 12-04-2565 ]สอบ exit-exam รายวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140