Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 27-03-2555 ]อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
[ 26-03-2555 ]โครงการจริยธรรมนำชีวิต โดยภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-03-2555 ]กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2555 vol.1
[ 21-03-2555 ]คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
[ 18-03-2555 ]งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 16-03-2555 ]งานเสวนาเกษตรกรมืออาชีพ เรื่องทำนา 5 ไร่ ได้ข้าว 8 เกวียน
[ 09-03-2555 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธานรับมอบเครื่องโดซาตรอน
[ 06-03-2555 ]บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้าพบนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้รับทุนการศึกษา
[ 05-03-2555 ]นิสิตภาควิชาสัตวบาล เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 02-03-2555 ]รายงานตัวสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-03-2555 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชไร่นา ประจำปีการศึกษา 2554
[ 01-03-2555 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธานให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย
[ 01-03-2555 ]โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 ประจำปีการศึกษา 2554
[ 01-03-2555 ]บริษัท เคโมฟายล์ จำกัด เข้าแนะแนวและรับสมัครงานแก่นิสิตชั้นปีที่ 4
[ 28-02-2555 ]สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน ในโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ปี 2555
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140