Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 15-09-2564 ]ครอบครัว รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล มอบเงินเพื่อพัฒนาคณะ
[ 15-09-2564 ]ร่วมบรรยายเรื่องการใช้ Application เพื่อประเมินตนเองก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP
[ 15-09-2564 ]โครงการ “นิสิตอาสา KU พารอด”
[ 09-09-2564 ]วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
[ 07-09-2564 ]ผลงานของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รางวัลชมเชย การแข่งขัน Digital KU Award ครั้งที่ 2
[ 07-09-2564 ]ผลงานนวัตกรรม จาก สนง.คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
[ 06-09-2564 ]การตรวจติดตามคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 31-08-2564 ]ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
[ 31-08-2564 ]รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ 2
[ 30-06-2564 ]บรรยายการเริ่มต้นกำเนินธุรกิจจากผลิตภัณฑ์-ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ฯ กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
[ 26-06-2564 ]ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
[ 26-06-2564 ]พบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
[ 24-06-2564 ]ร่วมโครงการอบรมและให้คำปรึกษาแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant: ITC)
[ 23-06-2564 ]สัมมนาโครงการ Research Forum การพัฒนา Cluster วิจัย ฯ สู่การเป็น Research University
[ 22-06-2564 ]รับมอบใบรับรอง GAP สำหรับข้าว
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140