Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-04-2566 ]นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย “การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard ฯ"
[ 26-04-2566 ]สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 2 (โควตา) ครั้งที่ 1
[ 25-04-2566 ]รับมอบทุนการศึกษาฯ และของสนับสนุนงานวิ่งฯ
[ 25-04-2566 ]คณะจาก L’Institut Agro Montpellier ประเทศฝรั่งเศส เข้าเจรจากรอบความร่วมมือ
[ 24-04-2566 ]โครงการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล แบบ Hybrid Learning for Active Learning
[ 21-04-2566 ]อบรม "ความรู้ด้านทรัพยากรดิน บทบาทธาตุอาหารพืช ปุ๋ย และสารปรับปรุงดินเพื่อการจัดการที่เหมาะสม"
[ 20-04-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาพืชไร่นา
[ 20-04-2566 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 19-04-2566 ]แสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิต ในโอกาสได้รับรางวัลต่างๆ
[ 11-04-2566 ]ร่วมกิจกรรม “งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566” กพส.
[ 07-04-2566 ]การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการ "KU GROW"
[ 05-04-2566 ]ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นกัลปพฤกษ์”
[ 05-04-2566 ]ร่วมกิจกรรม “อธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานวิทยาเขตกำแพงแสน”
[ 04-04-2566 ]โครงการเตรียมตัวสู้สู่โลกกว้าง
[ 04-04-2566 ]ทำบุญภาควิชาพืชไร่นา และพิธีรดน้ำขอพร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140