Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 29-01-2565 ]พบที่ปรึกษาครั้งที่ 7 รายงานความก้าวหน้าฯ ภายใต้โครงการ KU GROW
[ 29-01-2565 ]บุคลากรคณะฯ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
[ 27-01-2565 ]คณะผู้ร่วมบุญหลวงปู่ทวด มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-01-2565 ]สอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมงาน TCAS 65 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2
[ 20-01-2565 ]โครงการอบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ 8
[ 19-01-2565 ]กิจกรรม "ผลิตฟ้าทะลายโจร" ของนิสิต ชุมนุมยุวเกษตรกร คณะเกษตร กําแพงแสน
[ 18-01-2565 ]ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ
[ 18-01-2565 ]เข้าเฝ้าถวายงาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
[ 14-01-2565 ]เข้าพบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
[ 14-01-2565 ]จัดการฝ่ายความยั่งยืนทางการเกษตร บริษัท โดลไทยแลนด์ เข้าพบ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
[ 13-01-2565 ]เข้าพบผู้บริหารคณะต่างๆ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
[ 13-01-2565 ]ผอ.โรงรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
[ 12-01-2565 ]รับมอบโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS
[ 10-01-2565 ]ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างในการเข้าพบเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
[ 10-01-2565 ]การนำเสนอผลงาน โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140